Yleissuunnitelmat ja yleissuunnittelu

Yleissuunnittelu (yleissuunnitelma) käsittää suunnittelukohteen yleisluonteisen suunnittelun. Yleissuunnitelmassa määritellään rakentamisen tai peruskorjauksen yleiset tavoitteet, lähtökohdat ja toteutustoimenpiteet. Yleissuunnitelma-asiakirjojen avulla luodaan puitteet päätöksenteolle, toteutuskustannuksille ja toteutusaikatauluille. Yleissuunnitelma toimii yksityiskohtaista toteutus- ja rakennussuunnittelua ohjaavana asiakirjana. Yleissuunnitelma voidaan laatia esim. laajaan viheralueeseen, viheralueen osaan, leikkipaikkaan tai yksittäiseen yrityksen, taloyhtiön tai yksityisen omistajan pihaan. Tyypillisesti yleissuunnitelmissa esitetään mm. seuraavia asioita:

 • kohteen lähiympäristö riittävässä laajuudessa
 • alueelle sijoittuvat toiminnot ja tilan käyttö
 • maastonmuotoilu, alustava pinnantasaus, hulevesien kuivatuksen periaatteet
 • liikenne- ja kulkujärjestelyt, liikenne- ja kulkureitit
 • päällysrakenteet, päällysteet, muut pintamateriaalit
 • säilytettävä/poistettava kasvillisuus
 • uudet kasvillisuusalueet, yleensä kasvityypeittäin, myös alustavia kasvilajivalintoja
 • olevat/ poistettavat rakenteet
 • uudet rakenteet, varusteet, kalusteet
 • valaistuksen pääperiaatteet
 • yleissuunnitelmaselostukset
 • kustannusarviot

Havainnollistaminen

Yleissuunnitteluvaiheessa suunnitteluratkaisujen selkeä ja yksiselitteinen havainnollistaminen on tärkeää. Havainnekuvissa esitetään kohde sellaisena kuin se todellisuudessa näyttää. Havainnekuvien avulla suunnittelukohteesta tuotetaan sellaista aineistoa, joka suunnitelmapiirustusta selkeämmin ja havainnollisemmin tuo esille kohteen ratkaisut ja yksityiskohdat.

Havainnollistamisessa käytetään apuna erilaisia ratkaisuja ja niiden yhdistelmiä:

 • leikkauspiirustukset, värilliset suunnitelmapiirrokset
 • 3D maastomallinnus, maastomalli
 • 3D kuvat ja näkymät
 • 3D videokuva kohteesta

Havainnollistamistapa ja -menetelmä päätetään tapauskohtaisesti. Lue lisää havainnollistamismenetelmistämme tästä...

Yhteistyö ja vuorovaikutus

Yleissuunnittelussa yhteistyö ja vuorovaikutteisuus kaikkien suunnittelukohteen käyttäjien ja sidosryhmien kanssa on erityisen tärkeää. Suunnittelijalle on voitava antaa palautetta ja suunnitelmia on pystyttävä arvioimaan monipuolisesti ja joustavasti. Aidon yhteistyön ja vuorovaikutuksen mahdollistavat mm.:
 • laadukkaat havainne- ja esittelykuvat
 • yleissuunnitelmien esittelyt
 • avoin tiedotus
 • suunnitelmien asettaminen nähtäville (mm. julkisen sektorin suunnitteluhankkeet)
 • suunnitelmien asettaminen nähtäväksi ja arvioitavaksi suunnittelijan omille kotisivuille tai tiedostopankkiin
 • toimivan palautejärjestelmän luominen (esim. lomakkeet ja yhteydenotot suunnittelijan kotisivujen kautta)

Yleissuunnittelun sisältö:

Yleissuunnitelmiin sisältyy tyypillisesti:
 • yleissuunnitelmapiirustukset (1:100, 1:200, 1:500)
 • leikkaus- ja havainnekuvat
 • pinnantasauksen ja hulevesien kuivatuksen periaatteet
 • toiminnot ja tilankäyttö
 • toimenpiteet olevalle kasvillisuudelle, maastolle ja rakenteille
 • liikenne- ja kulkujärjestelyt
 • päällysteet ja pintamateriaalit
 • rakenteiden periaateratkaisut
 • valaistuksen periaatteet
 • selostus
 • kustannusarvio