Lähtökohdat ja tavoitteet

määräluettelohankekohtainen työselostuskustannusarvio (materiaalikustannukset, kokonaiskustannukset)hoitotyöselostus (tarvittaessa)turvallisuusasiakirja (tarvittaessa)rakennusohjeet (tarvittaessa)

Toteutus- ja rakennussuunnittelu määrittelee kohteen yksityiskohtaisen rakentamisen. Rakennussuunnitelmat perustuvat hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan tai luonnokseen. Rakennussuunnitelmat koostuvat yleensä useammasta suunnitelmapiirroksesta ja niitä täydentävistä muista rakentamiseen liittyvistä asiakirjoista.

Rakennussuunnitelmissa esitetään mm:

 • olevalle kasvillisuudelle tehtävät toimenpiteet
 • yksityiskohtainen maastonmuotoilu ja pinnantasaus
 • hulevesien kuivatus, salaojitus
 • korkeuserojen liittämiseen liittyvät rakenteet (muurit, portaat, luiskat)
 • päällysteet, pintamateriaalit
 • kaikki kohteen rakenteet yksityiskohteineen (esim. aidat, katokset, vesiaiheet, koristeaiheet)
 • valaistus ja sähköistys
 • istutettava kasvillisuus
 • kalusteet, varusteet

Suunnitelmapiirrosten lisäksi toteutus- ja rakennussuunnitelmiin liitetään:

 • määräluettelo
 • hankekohtainen työselostus
 • kustannusarvio (materiaalikustannukset, kokonaiskustannukset)
 • hoitotyöselostus (tarvittaessa)
 • turvallisuusasiakirja (tarvittaessa)
 • rakennusohjeet (tarvittaessa)

Toteutus- ja rakennussuunnitelmien asiakirjat

PURKU- JA RAIVAUS

 • poistettavat ja säilytettävät rakenteet
 • poistettava/siirrettävä/säilytettävä kasvillisuus
 • poistettavat päällysrakenteet
 • maa-ainesten säilytys, läjitysalueet

PINNANTASAUS- JA KUIVATUS, MAASTONMUOTOILU

 • valmiin pinnan tasaus, tasausviivat yleensä 0,1 m:n välein
 • pintavesien valumasuunnat
 • pituus- ja poikkileikkaukset
 • maaston korkeuspisteet ( nykyinen / suunniteltu)
 • salaojitus
 • hulevesikourut
 • kattovesien kuivatus
 • hulevesien kuivatus; imeytys/viemäröinti
 • kaivo- ja muut kuivatusrakenteet
 • imeytysrakenteet
 • kaivokortit

PÄÄLLYSTEET JA PINNOITTEET

 • päällystealueiden materiaalit
 • kiveykset, ladontakuviot, värit, muodot
 • reunukset, reunakivet
 • turva-alustat
 • päällysrakenteet

KALUSTEET JA VARUSTEET

 • kalusteet, varusteet
 • leikkivälineet
 • jätehuollon varusteet ja kalusteet
 • valaistusrakenteet
 • aidat
 • muut varusteet

RAKENTEET

 • yksityiskohtaiset rakennekuvat ja detaljisuunnitelmat suunnitelmaratkaisuista
 • periaatepiirrokset

KASVILLISUUS

 • istutettava kasvillisuus
 • lajit, lajikkeet, taimikoko ja -tyyppi, menestymisvyöhykkeet
 • istutusvälit ja istutustiheys
 • taimimäärät, istutustavat

VALAISTUS JA SÄHKÖISTYS

 • valaisinmallit, perustaminen, kaapelointi
 • erikoisvalaistus

TYÖSELOSTUS, RAKENNUSOHJEET

 • hankekohtaisesti määritellään rakentamisen laatutaso
 • perustuu yleisiin työselostuksiin InfraRYL2010 ja VRT11
 • tarkennetaan ja selvennetään suunnitelmapiirroksia
 • rakennusohjeet omatoimista rakentamista varten

MÄÄRÄLUETTELO

 • esitetään suunnitelman eri osien ja rakenteiden yksikkömäärät (kpl, m3, m2, m)
 • InInfra.Net Rakennusosalaskenta ROLA

KUSTANNUSARVIO

 • suunnitelmanmukaisten ratkaisujen ja rakenteiden materiaali- ja kokonaiskustannukset
 • eri rakennusvaiheiden osakustannukset
 • InInfra.Net Rakennusosalaskenta ROLA

HOITOTYÖSELOSTUS

 • rakennetun kohteen alku- ja jatkohoitomateriaalit, menetelmät, yksikkömäärät
 • perustuu yleiseen työselostukseen VHT14

TURVALLISUUSASIAKIRJA

 • lähinnä julkisissa rakennuskohteissa
 • määritellään kohteen työturvallisuusriskit ja menetelmät niiden poistamiseksi