ILMAKUVAUS

Ilmakuvaus


Ilmakuvaus on tullut osaksi palvelutarjontaamme. Kokemukset pienoiskopterin käytöstä  suunnittelussa ja työmaavalvonnassa ovat olleet erittäin hyviä. Pienoiskopterin avulla pystymme:

 • laatimaan ilmakuvapohjaisen kartan suunnittelualueesta. Käyttämämme pilvipohjainen sovellus mahdollistaa niin pienten pihojen kuin laajempien suunnittelualueiden kartoituksen ja nykytilanteen siirtämisen pohjakarttoihin
 • kartoituskuvauksen ja sitä täydentävän viistokuvauksen avulla kohteesta voidaan laatia 3-d malli, jonka avulla mm. kohteen maastonmuotojen ja aluekokonaisuuksien tarkastelu on helppoa
 • rakentamisen aikaisen työmaavalvonnan yhteydessä tehdyillä ilmakuvauksilla voidaan seurata ja arkistoida työmaan eri vaiheita. Ilmakuvat antavat selkeän kuvan rakennuskokonaisuudesta ja täydentävät muuta valvonnan yhteydessä tehtyä dokumentointia. Kuvauksien avulla työmaasta voidaan laatia time laps-tyyppinen kuvakooste, jossa rakentaminen on katsottavissa yhtenä videona alusta loppuun saakka
 • viheralueiden ylläpitoa ja sen tasoa voidaan seurata ja dokumentoida ilmakuvien avulla. Kasvillisuuden kuntoa ja kehittymistä on helppo havainnoida
 • leikkipaikkojen käyttöönotto- ja turvatarkastusten yhteydessä saadaan laadukkaat yleiskuvat alueesta
 • ilmakuvauksella kohteesta voidaan laatia esittelykuvat tai -videot esim. yleisen informaation tai markkinoinnin tueksi
 • ilmakuvausta käytämmä myös korkeammalla olevien rakenteiden tarkastuksiin ja havainnointeihin, vaikka ne välttämättä eivät ole suunnittelukohteitamme. Tällaisia rakenteita ovat mm. seinät, katot, pylväät, mastot ja muut korkeat rakenteet

Yleistä ilmakuvauksesta suunnittelun ja rakennuttamisen ja työmaavalvonnan yhteydessä:

Yksityisyyden suoja

Pienoiskopterin (drone, miehittämätön kauko-ohjattu ilmailualus) lennätyksessä korostamme yksityisyyden suojaa ja eri lakien määräyksiä sen suhteen. Drone on varustettu lennättäjän nimellä ja yhteystiedoilla. Näköyhteys kopteriin pidetään aina. Lentosuorituksen aikana kopterin käyttäjä on pukeutunut huomiovaatetukseen, josta selviää myös yrityksen nimi. Lisäksi kopterin käyttäjä sijoittaa sijaintipaikkaansa erillisen infotaulun, joka on varustettu vilkkuvalolla. Taulussa kerrotaan lennon tarkoitus, mahdollinen lennon tilaaja ja kopterin käyttäjän yhteystiedot. Tämän lisäksi kohteen käyttäjiä (erityisesti päiväkodit ja koulut) informoidaan etukäteen ja pyydetään tarvittavat luvat kuvaukseen. 

Pääsääntöisesti kuvaukset tehdään niin korkealta (60-150 m), että yksittäisiä ihmisiä ei kuvista pysty tunnistamaan. Jos kuvissa on tunnistettavia ihmisiä, on heiltä pyydettävä lupa kuvaukseen tai kuvien julkaisuun. Henkilöiden kasvot ja esim. autojen rekisterikilvet voidaan tarvittaessa sumentaa kuvissa. 


Ohjeet ja määräykset

Lentotoiminnastamme olemme tehneet vaadittavan ilmoituksen Trafi:n järjestelmään. Ilmakuvaustoimintamme on vakuutettu. Ilmakuvaustamme ohjaavat mm. seuraavat lait, säännöt ja normit:

 • Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen (OPS M1-32)
 • Komission asetus (EU) 923/2012, SERA-lentosäännöt
 • Ilmailulain (864/2014) 2 § (määritelmät), 9 § (poikkeukset lentosäännöistä), 11 § (ilmatilarajoitukset), 5 luku (oltava päällikkö, päällikön vastuut, lennon suunnittelu ja toteutus), 76 § (lentopaikkojen ja muiden alueiden käyttö), 136 § (vahingonkorvausvastuu), 159 § (lentoturvallisuudelle vaaraa aiheuttava toiminta)
 • Valtioneuvoston asetus (930/2014) ilmailulta rajoitetuista alueista
 • ilmailun vakuutusasetus (EY) N:o 785/2004
 • kasvinsuojeluainelaki (1563/2011; ilmalevityskielto)

Noudatamme kaikilta osin yleisiä ja Trafi:n määrittelemiä ehtoja kopterikuvauksen yhteydessä, mm:

 • kaikista lennoista pidetään lentopäiväkirjaa, josta selviää lennot 3 viimeisen vuoden ajalta
 • mahdollisista vahingoista tai vakavista läheltä piti-tilanteista raportoidaan välittömästi Trafi:lle
 • tarvittaessa laaditaan kirjallinen toimintakuvaus ja turvallisuusarviointi ennen kuvausta
 • yleisön tai ihmisjoukon päällä ei pääsääntöisesti lennetä, etäisyyttä tulee olla vähintään 50 m
 • taajama-alueilla ei lennetä lähtöpainoltaan yli 3 kg:n koptereilla
 • lentäminen ja kuvaus ei ole mahdollista erikseen rajatuilla alueilla kuin mahdollisesti erillisluvan perusteella. Tällaisia alueita ovat mm. puolustusvoimien alueet, tietyt alueet itärajan läheisyydessä, lentokenttien ja laskeutumispaikkojen lähialueet ja muut erikseen lentokieltoalueiksi rajatut alueet