KESTÄVÄ KEHITYS

Kestävä kehitys

Yksityispihat

Luonnonmukainen piharakentaminen

Yksityispihan suunnittelu ja rakentaminen perustuu ensisijaisesti käyttäjiensä mieltymyksiin ja tarpeisiin. Ammattitaitoisen suunnittelijan on myös tunnettava pihan suunnitteluun ja rakentamiseen vaikuttavat viranomaisohjeet ja määräykset, joissa tavoitteeksi on voitu asettaa mahdollisimman pitkälle luonnontilaisen ilmeen säilyttäminen tontilla. Luonnonmukaisilla ja monimuotoisilla ratkaisuilla tarjotaan aina myös parempaa viihtyvyyttä eläimille.

Pihan olevan puuston ja kenttäkerroksen kasvillisuuden hyödyntäminen suunnittelussa ja rakentamisessa on haasteellista ja palkitsevaa. Rikkoutuneen tontin osan palauttamiseksi lähelle luonnontilaista on olemassa sekä kaupallisia vaihtoehtoja että luonnon omien tuotteiden hyödyntämistä. Erityisen haasteelliseksi pihan suunnittelu ja rakentaminen muuttuu luonnon ja rakennetun liittymäkohdassa. Suunnittelijan ammattitaito kaikessa laajuudessaan, sekä esteettisyyden että rakenteellisuuden osalta, tulee näkyviin näitä ratkaisuja tehtäessä.

Luonnonmukaisuutta tavoiteltaessa on aina erityisesti otettava huomioon luonnon oman kehityksen tuomat muutokset keinotekoisiin ratkaisuihin.

Kestävä kehitys ja esteettinen jalanjälki

Kestävä ajattelu pihan rakentamisessa pintapuolisesti on nopeaa ja helppoa. Suunnittelussa ja rakentamisessa pyritään aikaa ja kulutusta kestäviin ratkaisuihin. Suunnittelijan materiaalitietoisuus ja tekninen tieto kestävästä rakennustavasta takaavat kestävän lopputuloksen. Elävien materiaalien ja ilmaston vaikutukset ovat aina arvaamaton tekijä hyvistä ja oikeista pyrkimyksistä huolimatta.

Yksityispihan suunnittelussa kasvillisuuden osalta kestävään ajattelutapaan on oikean kasvivalinnan lisäksi kiinnitettävä huomiota kasvin alkuperään, logistiikkaan ja rooliin. Käytetyn kasvin tunnettu ilmastonkestävyys, tauti- ja tuholaiskestävyys, sekä monikäytön mahdollisuus vaikuttavat ulkoisten seikkojen lisäksi suunnittelijan tekemiin kasvivalintoihin. Käytetyn kasvin esteettinen ikä on merkittävä osa kestävää kehitystä huomioitaessa.

Samat merkitykset ohjaavat kestävän kehityksen huomioimista muissa materiaalivalinnoissa. Logistiset merkitykset, raaka-aine, alkuperä ja elinkaari korostuvat materiaalivalinnoissa. Katteiden käyttö vaikuttaa kastelun tarpeeseen, päällysteiden osalta on mietittävä myös turvallisuutta, kasvualustoilla sopivuus ja logistiikka ovat osa tuotteen erityispiirteitä.

Pihan suunnittelijan kokemus ja ammattitaito tulee tehtyjen valintojen lisäksi erityisesti esille hänen pihalle jättämässään esteettisessä jalanjäljessä. Esteettiset ratkaisut yksittäisellä pihalla vaikuttavat helposti koko asuinalueen ja ympäristön näkymään.

Yksityispihassakin suunnittelun ja rakentamisen tavoitteena tulisi olla toimiva, käyttäjän tarpeet täyttävä, terveellinen ja turvallinen sekä esteettisesti tasapainoinen sisätilan jatke, jossa ratkaisut on tehty kestävän kehityksen eri tekijät huomioiden.

Kestävä kehitys julkisilla viheralueilla ja pihoilla

Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu

Ympäristösuunnittelijan suunnitteluprosessi alkaa ihmisen ja ympäristön yhteyden ymmärtämisestä. Suunnittelijan on työkohteessaan liitettävä yhteen tekemiensä ratkaisujen toimivuus, tarkoituksenmukaisuus ja kestävyys. Toimivuus täyttää tarpeet ja luo turvallisuutta. Tarkoituksenmukaisuus luo sosiaalisuutta ja huomioi ympäristön monimuotoisuuden tavoitteen. Kestävyys huomioi energiatehokkuuden ja erilaisten käyttäjien tasavertaisuuden.

Kestävän kehityksen ajattelumalli ei ole ympäristösuunnittelijalla yksioikoinen kaikkiin kohteisiin sopiva paletti, vaan kohteen erityispiirteet huomioiva ja muuttuva ratkaisu. Suunnittelijan on toimittava työssään ajattelevana kuluttajana. Monimuotoisuus ei ole itsestään selvää monilajisuutta kasvillisuudessakaan.

Käytettyjen materiaalien ja tuotteiden elinkaariajattelussa on otettava huomioon kaikki eri osa-alueet. Tuotteen ja materiaalin alkuperä on liitännäinen järkevän logistiikka-ajattelun kanssa. Käytetyn materiaalin kestävyys ja käyttäytyminen Suomen ilmasto-olosuhteissa on yksi valintakriteeri yhtä aikaa esteettisen ja toiminnallisen sopivuuden kanssa. Materiaalin ja tuotteen käytön tarkoituksenmukaisuus ja tavoitteellisuus kulkevat käsi kädessä esteettisyyden kanssa ja tuovat elinkaariajatteluun tavanomaista kestävyysajattelua laajemman näkökohdan.

Kestävän kehityksen mahdollisuudet


Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet, kun:
 • selvitetään perusteellisesti suunnittelu- ja rakennuskohteen ympäristön lähtökohdat
 • suositaan kotimaista alkuperää olevaa kasvillisuutta ja Suomessa luonnonvaraisesti esiintyvää kasvillisuutta
 • kasvillisuuden monimuotoisuuden suosiminen ja kehittäminen
 • pyritään säilyttämään luonnontilaista ympäristöä aina kun se on mahdollista
 • hulevedet pyritään kuivattamaan luonnonmukaisin menetelmin (imeytys)
 • suositaan kotimaisia rakennusmateriaaleja
 • materiaalivalinnoissa painotetaan kestävyyttä ja elinkaariajattelua ja kierrätettävyyttä
 • huomioidaan kohteeseen rajautuva ympäristö ja sen tarpeet
 • pyritään säilyttämään olevaa maaperää aina, kun se on mahdollista
 • pyritään hyödyntämään paikalla olevat maamassat samalla paikalla
 • suunnitteluratkaisuissa huomioidaan yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja terveydelliset näkökohdat
 • valmiin kohteen hoitotarve pyritään minimoimaan