YKSITYISPIHOILLE


Omakotitalojen pihat, rivitalojen pihat, kesämökkien pihat

Yksityispihojen suunnittelu

Tarjoamme yksityispihoille (pientalot, paritalot, rivitalopihat, kesämökit) ammattitaitoista ja korkealaatuista pihasuunnittelua. Yli 30 vuotinen kokemuksemme pihasuunnittelusta ja pihan rakentamisesta luo lähtökohdat yksilölliselle suunnittelulle.

Pihasuunnittelua yksityispihoille tarjoamme sekä yleissuunnitteluna että rakennus- ja toteutussuunnitteluna. Yleissuunnitelma sopii asiakkaalle siloin, kun pihan rakentamiseen ei tarvita tarkkoja rakennekuvia, toteutus tehdään pääosin omana työnä ja esim. kasvivalintoja tarkennetaan rakentamisen yhteydessä.

Yksityiskohtainen rakennus- ja toteutussuunnitelma tarvitaan silloin, kun piha teetetään ulkopuolisella urakoitsijalla tai halutaan muuten täydelliset rakenne- ja rakennussuunnitelmat omatoimista rakentamista varten. Rakennus- ja toteutussuunnitelma toimii asiakirjana kilpailutettaessa pihan toteutusta ja sillä varmistetaan tarjouksien vertailukelpoisuus ja korkeatasoinen rakentaminen.

Pihan suunnittelu tapahtuu aina aitona yhteistyönä asiakkaan kanssa. Suunnittelu etenee perusteellisen lähtötietojen selvittämisen jälkeen luonnosvaiheeseen, jonka aikana tarkastellaan vaihtoehtoja pihan toteuttamiseksi. Tässä vaiheessa panostamme erityisesti suunnitelmien havainnollisuuteen ja pyrimme havainnekuvien ja videoiden avulla esittelemään suunnitelmaratkaisuja mahdollisimman realistisesti. Toteutuskustannusten seuranta jo luonnosvaiheessa on luonnollinen osa suunnittelua. Luonnosten tarkastelun jälkeen laaditaan lopulliset yleis- tai rakennussuunnitelmat liitteineen.

Voimme tarvittaessa myös hoitaa rakennuttamiseen liittyvät tehtävät, kuten urakkavalmistelun, kilpailuttamisen, rakennuttamisen ja työmaavalvonnan.

Pihasuunnittelun toimeksiannossa sovitaan aina yksityiskohtaisesti suunnittelun sisältö, aikataulu ja kustannukset. Suunnittelusta tehdään tarvittaessa kirjallinen sopimus.

Havainnollistaminen ja vuorovaikutus

Olemme luoneet tehokkaan menetelmän, jonka avulla suunnitelmaratkaisujen havainnointi ja arviointi on selkeää ja helposti ymmärrettävää. Pihasta laaditaan 3-D malli, jonka avulla tilankäyttöä, rakenteita, päällysteitä ja kasvillisuutta voidaan arvioida mahdollisimman realistisesti. Pihalla voidaan siirtyä vapaasti mihin kohtaan tahansa ja katso näkymiä eri suunnista. Tästä on erityistä hyötyä, kun halutaan tarkastella esim. päällystevaihtoehtoja, värejä ja ladontakuvioita. Kasvillisuuden peittävyyden arviointi on myös helpompaa. Kokonaisuudessaan suunnitelman ratkaisujen arviointi helpottuu oleellisesti. Pihalla voidaan myös "kulkea" mielivaltaisesti ja tarkastella avautuvia näkymiä. Lopuksi pihalle voidaan määritellä reitti, jota pitkin kuljetaan ja tallentaa reitistä oma videotiedostonsa.

Havainnemateriaalin laatimisesta sovitaan aina erikseen.

Pihan yleissuunnitelma

Pihan yleissuunnitelmassa esitetään pihan tilankäyttö ja toiminnot sekä päällysteet, pinnoitteet, kasvillisuus ja rakenteet. Lisäksi tarvittaessa esitetään maastonmuotoilun, pinnantasauksen ja kuivatuksen periaatteet. Yleissuunnitelma toimii pohjana rakennussuunnittelulle. Yleissuunnitelman perusteella on mahdollista toteuttaa piha, vaikka lopullisia materiaaleja, kasvilajeja ja rakenteita voidaankin vielä suunnitella rakennusvaiheen aikana.

Pihan yleissuunnitelmaan sisältyy yleensä:

 • pihan tilanjako ja tilojen käyttö
 • maastonmuotoilun ja pinnantasauksen periaatteet
 • päällyste- ja pinnoitealueet
 • piharakenteiden periaatteet
 • kasvillisuusalueet (kasvilajiehdotukset)
 • kalusteet ja varusteet ja niiden sijoittelu
 • valaistuksen yleisperiaatteet, sijoittelu, mallit
 • suunnitelmaselostus, työohjeet
 • kustannusarvio

Pihan rakennussuunnitelma

Pihan toteutus- ja rakennussuunnitelma esittää pihan rakentamisen tai peruskorjauksen kaikki toimenpiteet yksityiskohtaisesti. Toteutus- ja rakennussuunnitelma on suunnitelma- ja asiakirjakokonaisuus, jonka perusteella piha rakennetaan tai kunnostetaan. Toteutus- ja rakennussuunnitelmiin sisältyvät kaikki yleissuunnitteluvaiheen asiakirjat, lisäksi:

 • pinnantasaus, hulevesien kuivatus
 • päällyste- ja pinnoitealueiden rakenteet (materiaalit, päällysrakenteet, ladontakuviot ym)
 • yksityiskohtaiset rakennekuvat pihan rakenteista, myös erikoissuunnitelmat
 • kasvilajit (lajit ja lajikkeet, taimikoko ja -tyyppi, istutustiheys, kpl-määrät)
 • valaistus, tarvittaessa myös sähkösuunnittelu
 • työselostus
 • määräluettelot
 • kustannusarvio (materiaalikustannukset/ kokonaiskustannukset)

Pihan rakennuttaminen

Voimme vastata myös pihan rakennuttamisesta. Rakennuttamisen laajuus ja tehtävän sisältö vaihtelevat, mutta siihen voi kuulua mm:

 • rakennustöiden tai -urakan kilpailuttaminen
 • urakoitsijan/ urakoitsijoiden valinta
 • sopimusneuvottelut, sopimusasiakirjat
 • työmaavalvonta
 • takuuajan valvontatehtävät