LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS


Leikkipaikkojen turvallisuuden lähtökohdat ja vastuut

Leikkipaikkojen turvallisuus varmistetaan asiantuntevalla suunnittelulla, laadukkaalla rakentamisella ja huolellisella ylläpidolla. Säännöllisillä tarkastuksilla varmistetaan leikkipaikan jatkuva turvallisuus. Ulkoleikkipaikkojen turvallisuutta pyritään varmistamaan ja valvomaan eri tavoin. Turvallisuutta varmistavat ohjauskeinot ovat toisaalta lakiin perustuvia määräyksiä ja velvoitteita, toisaalta leikkipaikkaturvallisuuteen liittyviin standardeihin perustuvia suosituksia. Ulkoleikkipaikkojen turvallisuuteen liittyvät mm:

 • kuluttajaturvallisuuslaki 22.7.2011/920
 • standardit SFS-EN 1176 ja 1177
 • turvallisuutta valvovien viranomaisten ohjeet, määräykset ja suositukset (mm. Tukes)

Lainsäädäntö ja suositukset koskevat mm:

 • kuntien ja kaupunkien julkisia leikkialueita ja leikkipaikkoja
 • päiväkotien ja koulujen leikkialueita ja leikkipaikkoja
 • julkisten rakennusten (esim. sairaalat, lastenkodit, hoitokodit) leikkipaikkoja
 • yritysten ja yhdistysten leikkipaikkoja
 • seurakuntien hallinnassa olevia leikkipaikkoja (esim. leirikeskukset)
 • asunto-osakeyhtiöiden leikkipaikkoja

Tämän perusteella lainsäädäntö ja suositukset koskevat lähes kaikkia ympäristöön sijoittuvia leikkipaikkoja. Vain yksityispihat jäävät selkeästi tämän ulkopuolelle.

Kuluttajaturvallisuuslain perusteella kuluttajapalvelun tarjoajan on huolehdittava ja vastattava tarjoamansa palvelun ja tuotteen turvallisuudesta. Leikkialueiden ja leikkipaikkojen osalta tämä tarkoittaa sitä, että leikkivälineet ja muut varusteet ja kalusteet ovat teknisesti ja rakenteellisesti sellaisessa kunnossa, että ne ovat turvallisia käyttää. Tämä edellyttää standardien mukaisia leikkivälineitä ja riittävää kunnossapitoa ja säännöllisiä tarkastuksia.

Leikkipaikkastandardit

Ulkoleikkipaikojen osalta keskeiset ohjeet ja suositukset on esitetty standardeissa SFS-EN 1176 ja 1177. Standardeissa otetaan kantaa turvallisuuden kannalta keskeisiin tekijöihin:

Putoamisen estäminen

 • putoamista estetään ja rajoitetaan avo- ja umpikaiteilla
 • rakenteellisesti ja toiminnallisesti estetään pienimpien lasten pääsy välineisiin, joissa on putoamisvaara

Putoamisen vaimentaminen

 • putoamista vaimennetaan käyttämällä putoamiskorkeuden mukaisesti erilaisia iskua vaimentavia päällysteitä leikkivälineen putoamisalueella
 • käytettävät iskua vaimentavat päällysteet ja alustat voivat olla turvahiekasta (Hk # 0,2-2 mm) tai turvasorasta (Sr 2-8 mm) valmistettuja . Synteettiset turva-alustat ovat paikalla valettavia tai erilaisista laattamaisista elementeistä koottavia
 • putoamisalueella ei saa olla esteitä ja muita rakenteita

Riittävän tilan varmistaminen

 • leikkivälineiden ympärille täytyy olla riittävästi vapaata tilaa
 • leikkivälineiden välisten etäisyyksien tulee olla riittävät

Kiinnijuuttumisen estäminen

 • leikkivälineissä ja leikkipaikan rakenteissa ei saa olla kohtia, joihin pää, vartalo, jalka tai sormi voi juuttua
 • leikkivälineissä ei saa olla rakenteita, joihin esim. hupparin naru tai vastaava voi juuttua

Standardeissa määritellään myös leikkivälineiden asennuksiin, tarkastuksiin kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä toimenpiteitä

Leikkipaikkojen muu turvallisuus

Standardien määräysten ja ohjeiden lisäksi leikkipaikkojen turvallisuuteen vaikuttavat monet muutkin tekijät. Toiminnallinen tilanjako, kulkureittien tarkoituksenmukainen sijoittelu ja suuntaaminen, välineiden valinta, päällysteiden ja kasvillisuuden sijoittelu, valaistus ym. vastaavat tekijät ovat jo suunnitteluvaiheessa huomioitavia asioita, joilla turvallisuuden kannalta on keskeinen merkitys.

Leikkipaikat rajataan yleensä jollakin rakenteella. Aitojen ja porttien tulee olla leikkipaikkakäyttöön suunniteltuja ja niiden on oltava riittävän korkeita. Aita ei saa olla ainakaan sisäpuoleltaan sellainen, että se mahdollistaa kiipeämisen aidan päälle. Aidan alareunan ja maanpinnan välin tulee myös olla niin pieni, että sen alta ei lapsi pääse ryömimään. Tarvittaessa aitaa voidaan jatkaa maan alle niin, että kaivamallakaan ei aidan alta pääse kulkemaan. Porttien salpojen tulee olla sellaisia, että lapset eivät pääse niitä avaamaan.

Vastuut leikkipaikkojen turvallisuudesta

Välinevalmistajan vastuu

Leikkivälineen on oltava standardien mukainen, jolloin se materiaalien ja rakenteiden osalta vastaa vaadittua turvallisuustasoa. Välinevalmistaja on vastuussa tuotteidensa mahdollisista virheistä.

Leikkipaikan suunnittelijan vastuu

Leikkialueen ja leikkipaikan suunnittelu on aina vaativaa ja vastuullista työtä. Suunnittelijalla on keskeinen vastuu valmiin leikkipaikan turvallisuudesta. Suunnittelijan tehtävänä on luoda leikkipaikasta toimiva, viihtyisä ja ympäristöönsä sopiva. Keskeisiä suunnitteluun sisältyviä asioita ovat: toiminnallisuus ja leikkipaikan rajaukset (aidat, portit) eri käyttäjäryhmien tarpeiden huomioiminen oikeat välinevalinnat ja välineiden sijoittelu turvaetäisyyksien ja turva-alustojen tarpeiden määrittely päällysteiden valinta pinnantasaus ja kuivatus valaistus kasvivalinnat, kasvillisuusalueet ylläpidon ja huollon tarpeiden huomioiminen kustannustietoinen suunnittelu.

Leikkipaikan rakentajan vastuu

Leikkipaikan rakentaja vastaa, että leikkivälineet on koottu ja pystytetty välineen valmistajan ohjeiden ja mitoitusten mukaisesti.

Leikkipaikan ylläpidosta vastaavan vastuu

Leikkipaikan omistaja voi olla julkinen yhteisö (kunta, kaupunki, seurakunta, ), asunto-osakeyhtiö, kiinteistöyhtiö tai yksityinen yritys. Leikkipaikan omistaja tai haltija on aina vastuussa leikkipaikan kokonaisturvallisuudesta. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiöissä yhtiön hallituksella ja myös isännöitsijällä on vastuu leikkipaikan turvallisuudesta.

Leikkipaikan ylläpitäjän on huolehdittava rakenteiden huollosta ja ylläpidosta. Leikkipaikalle on laadittava tarkoituksenmukainen tarkastussuunnitelma, joka perustuu SFS-EN1176 standardiin. Leikkipaikan ylläpidosta vastaavan on arvioitava vuosittain käytettyjen turvallisuustoimenpiteiden tehokkuus. Lisäksi on varmistettava leikkipaikan huollosta, asennuksista ja korjauksista vastaavan henkilökunnan pätevyys. Turvallisuuden valvontaan liittyvät toimenpiteet on dokumentoitava ja arkistoitava.